Avatar

Nว hวŽo, I'm Julia.

A quick intro

Having realised that computers and the internet are infiltrating into ever increasing aspects of our daily lives, I decided to change career paths from investment banking, to learn how to code and co-found a tech startup in 2014.

Since the start of 2020, I have sold and exited my startup Peg, started a new company Robin, aiming to tackle food waste and climate change, and (sadly) ended my new company Robin after 6 months.

Thinking about what I loved best when working on my startups, it was always about the product and writing code. ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ป I'm now embarking on my third career path as a software engineer, where I'm lucky enough to be working in an industry I'm passionate about (health & nutrition), and within a company that has a strong mission that matters.

Coding and technology aside, I enjoy exploring my curiousity and lifelong learning, all things health, fitness & nutrition, travel , reading, gaming and the great outdoors. Bonus points if they're all combined. ๐Ÿคฉ

Personal commandments

Here are the overarching principles that guide how I try to live my life.

  • Do it, if you're going to do it (fac, si facis). You are what you do, not what you say youโ€™ll do. (Or as Nike says so succintly, "Just Do It".) ๐Ÿ’ช๐Ÿผ
  • The obstacle is the way. Do things that scare you. Take on challenges that most people would not. ๐Ÿ‘ป
  • Lighten up...my possessions, my footprint, my mind. Have fun, remain playful, don't grow old. ๐Ÿš€
  • Memento mori (remember death). Live without regrets. Do not be afraid to take chances. Be grateful for every day that I am alive. ๐Ÿ’€
  • Be a positive force on others. Lead by example. Review different perspectives. Try not to harm other living beings, be they people, animals or the planet. ๐ŸŒป

Get in touch on...

Github or โœ‰๏ธ hello@bionicjulia.com.

ยฉ 2016-2023 Julia Tan ยท Powered by Next JS.